Wyższa pensja profesora a pomoc materialna dla studentów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej. Kwota ta ma znaczenie m.in. dla obliczania limitu - sumy do wypłaty z tytułu stypendium socjalnego i stypendium rektora.

21 lutego 2024
Bannerwppapmds

Pomoc materialna na wokandzie, czyli trzy najważniejsze wyroki zapadłe w 2023 roku!

Rok 2023 można uznać za obfity, gdy idzie o jakość wyroków w sprawach stypendialnych. Trudnością, ale nie rzeczą niemożliwą, było wskazanie trzech orzeczeń, które zasługują na szczególną uwagę.

02 lutego 2024
Banner3

Kto pyta, ten nie błądzi... w 2024 roku!

Wraz z początkiem Nowego 2024 Roku wracamy do cyklu pytań i odpowiedzi. Chodzi oczywiście o pomoc materialną dla studentów. Tym razem: zapomoga na okulary, stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i stypendium socjalne dla członków rodziny cudzoziemców.

15 stycznia 2024
Bannerkp

Wykaz czasopism naukowych a stypendium rektora

Chcąc nagrodzić najlepszych studentów co roku uszczegóławiamy kryteria przyznawania stypendium rektora. Dobrze byłoby móc rozpisać wszystko, ale w praktyce ocieramy się coraz częściej o swoisty węzeł gordyjski. A rozwiązanie musi być proste i sprawiedliwe!

20 listopada 2023
Bannerwcnasr

Dylematy stypendialne..., czyli prognoza aktualna!

Tegoroczną akcję stypendialną można scharakteryzować jednym pytaniem - czy spadek liczby studentów ubiegających się o pomoc o charakterze socjalnym jest widoczny, czy znaczny? Mniejsza liczba stypendiów socjalnych ma przełożenie na podział funduszu stypendialnego i może potęgować trudności w racjonalnym wydatkowaniu dotacji. W tym chaosie warto robić swoje, rozpatrując wnioski rzetelnie.

08 listopada 2023
Bannerdst

Kto pyta, ten nie błądzi, czyli czas na nowy cykl edukacyjny!

Prawo nie musi być skomplikowane, chociaż niekiedy pozornie drobne różnice w stanie faktycznym mogą prowadzić do przyjęcia odmiennych rozwiązań. Są jednak w pomocy materialnej pytania powtarzalne - tzn. płynące z różnych uczelni, a jednak dotyczącego tego samego. Zaczynamy więc nowy cykl mający na celu popularyzację wiedzy w zakresie pomocy materialnej dla studentów.

06 listopada 2023
Bannerkpnb

Zmiany w pomocy materialnej dla studentów zagranicznych

Przyznawanie stypendiów i zapomóg, wbrew pozorom, nie należy do spraw łatwych. Nie dość, że trzeba znać przepisy uczelniane, to również doskonale orientować się w przepisach proceduralnych. Coraz częściej sięgamy do prawa podatkowego, czy przepisów o alimentacji. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, komu pomoc materialna przysługuje. Podmiotem uprawnionym jest student. Warto jednak pamiętać, że z dniem 1 października 2023 r. przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce krąg osób uprawnionych uległ pewnym modyfikacjom.

03 listopada 2023
Bannerzwpmdsz

Dokumentowanie sytuacji materialnej studenta

Lektura rozporządzenia Ministra Rodziny i Pracy Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych pozwala odpowiedzieć na szereg pytań co do niezbędnych dokumentów na użytek stypendium socjalnego.

25 października 2023
Bannerdsms

Prosto z wokandy - wyrok NSA z 2 VI 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt III OSK 2272/21, przypomniał o celu pomocy materialnej dla studentów i o tym, kto jest adresatem tego wsparcia. Obok praw student ma również obowiązki.

19 września 2023
Bannernsa230602

Zmiany w prawie, czyli o postanowieniach regulaminów świadczeń dla studentów

Przygotowując się do roku akad. 2023/2024 warto pamiętać o ostatnich zmianach w prawie, które będą mieć zastosowanie podczas najbliższej akcji stypendialnej.

08 września 2023
Bannerbzm

Obwieszczenie MRiPS w sprawie zryczałtowanego podatku za rok 2022

Znamy nowe obwieszczenie za rok 2022. Warto pamiętać o regułach związanych z obliczaniem dochodu podatników korzystających z karty podatkowej albo ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.

03 sierpnia 2023
Bannerwpis_blog

Związek małżeński studenta a samodzielność finansowa

Trzecia część cyklu poświęconego samodzielności finansowej studenta poświęcona jest przesłance związanej z pozostawianiem w związku małżeńskim. Sprawa prosta, ale pytań nie brakuje...

28 lipca 2023
Bannerzmasf

Samodzielność finansowa a kryterium wieku studenta

Wraz z ukończeniem 26. roku życia student może ubiegać się o stypendium socjalne jako osoba samodzielna finansowo. Nie oznacza to jednak dowolności, ale wymaga udokumentowania sytuacji materialnej. Nie jest bowiem tak, że automatycznie samodzielnym jest student, który ukończył 26. rok życia i wykazuje dochody zerowe.

21 lipca 2023
Bannersfkw

Wokół tzw. samodzielności finansowej studenta

Student ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów ilustrujących dochody swoje i swojej rodziny. Ustawodawca dopuszcza jednak pewne odstępstwa od tej zasady. Chodzi o tzw. samodzielności finansową studenta. Dla jej uznania niezbędne jest spełnienie określonych przesłanek.

14 lipca 2023
Banersfs

Definicja rodziny studenta na użytek stypendium socjalnego

Student chcący otrzymać stypendium socjalne, a więc świadczenie finansowane z budżetu państwa, czyli przez podatników, zobowiązany jest do wykazania, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Prawidłowa ocena musi uwzględniać tzw. kontekst, czyli rodzinę studenta. Ustawodawca przyjął, że zasadą jest wykazywanie dochodów rodziny, ale są też wyjątki, o których warto pamiętać.

07 lipca 2023
Bannerdrs